Privacy verklaring

Uw gegevens in vertrouwde handen.

Mens en Beweging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wetten bevatten regels met betrekking tot:

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw persoonsgegevens om: daarom is naast de bovengenoemde vastlegging in een procedure voor gebruik in de praktijk een aantal regels vastgelegd.

Daarnaast worden enkel en alleen met nadrukkelijke toestemming contactgegevens verzameld voor het kunnen toesturen van gezondheidsdiensten van onze praktijk.

Procedure
Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang mits nodig tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Delen met anderen
Uw gegevens worden vastgelegd in een elektronisch dossier. Met de softwareleverancier is een bewerkersovereenkomst afgesloten. Alleen (technische) supportmedewerkers kunnen alleen persoonsgegevens inzien na uitdrukkelijke toestemming van indiener.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens van u als patiënt worden verwerkt ten behoeve van:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie tijdens de behandelperiode
 • Verzorgen van klanttevredenheidsonderzoek
 • Contact met medische professional

 De praktijk zal voor bovenstaande doelstellingen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Adres
 • Woonplaats
 • BSN nummer
 • Identificatie en nummer
 • Huisarts
 • Geboortedatum
 • Medische gegevens

Dit omvat naast uw gegevens ook uw BSN. Dit is een wettelijke verplichting voor geregistreerde zorgverleners, zo ook voor onze therapeuten. Voor personen jonger dan 16 jaar moeten ouders of hun voogd tevens toestemming verlenen.

Indien er voor statistieken gegevens nodig zijn, zullen de gegevens die hiervoor aangeleverd worden deze niet tot u persoonlijk herleidbaar (anoniem) zijn. Hier wordt ook een externe audit onder verstaan. Bij een audit zal eveneens anoniem gebruik gemaakt worden van deze gegevens.

Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Als u zich aanmeldt voor gezondheidsdiensten via de website van de praktijk worden onderstaande gegevens verwerkt.

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Nadat u behandeld bent worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Gegevens inzien aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Indien u vindt dat uw gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Ook kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mensenbeweging.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek meer te sturen. Hierbij vragen we om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van de privacy. De praktijk zal zo snel mogelijk maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging 
De praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijk.

Klachtenregeling
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. De praktijk beschikt over een klachtenprocedure. 

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Onze vestigingen zijn in de regio Goes. Heeft u vragen of heeft u lichaamsklachten?
Maak een afspraak, wij helpen u graag!