Algemene Voorwaarden

Inschrijving: Inschrijven kan fysiek op een Mens & Beweging locatie of online. Na ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst of eerste
ideal betaling is de inschrijving definitief.

Betaling en incasso: Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan de vestiging waar u uzelf inschrijft,
respectievelijk Mens & Beweging BV om doorlopend incasso-opdrachten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Mens & Beweging. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving direct contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart u
nadrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van Mens & Beweging BV en zich
hieraan te zullen houden. Het lidmaatschap eindigt pas als na de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd zoals omschreven in onze
algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, niet automatisch. Tijdens vakantie, ziekte of verzuim
wordt de contributie doorbetaald; U dient zelf te zorgen voor een probleemloze betaling; Indien Mens & Beweging twee opeenvolgende termijnen
geen betaling heeft ontvangen is het volledige resterende bedrag opeisbaar en zal een incassobureau ingeschakeld worden; De kosten hiervan
komen voor uw rekening; Indien een lidmaatschap wordt opgezegd welke is aangegaan voor een periode langer dan 12 maanden, dient er een
terugbetaling gedaan te worden voor de onterecht genoten korting op zowel het lidmaatschap als overige genoten kortingen. In geval van een
gekozen periode van 18 maanden en een opzegging na 12 maanden zal het termijnbedrag worden herberekend op basis van een lidmaatschap
met kortere termijn.

Huisregels: Bij het betreden van de club ga je akkoord met de huisregels van Mens & Beweging. De aanwijzingen van het personeel dienen strikt
opgevolgd te worden; Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden; Roken en het gebruik en/of verspreiden van
verboden middelen is ten strengste verboden; Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten; Bellen en fotograferen is niet toegestaan in de
sportruimten; Het is verplicht uw persoonlijke lidmaatschapsband mee te nemen; Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan
zonder toestemming van Mens & Beweging; Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten; Het gebruik van een handdoek tijdens de
training is verplicht; Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen; Gebruik
apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden; Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen; Na training alle materialen
terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen; Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden; Verbaal en/of lichamelijk geweld
wordt niet getolereerd; Ongewenste en/of gewenste intimiteiten bij Mens & Beweging worden niet getolereerd en; indien noodzakelijk wordt er
bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie; Bij het niet naleven van de huisregels behoudt Mens & Beweging zich het recht
voor om uw lidmaatschap te beëindigen.

Gebruik persoonlijk lidmaatschap en lidmaatschapsband: Om toegang te krijgen en gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van Mens &
Beweging ontvang je een persoonlijke lidmaatschapsband of lidmaatschapspas; Let op, deze is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan
derden; Mens & Beweging zal bij misbruik van de persoonlijke lidmaatschapsband de schade verhalen op de eigenaar van het lidmaatschap
waar de band aan gekoppeld is; De lidmaatschap- polsband of pas dient u bij elk bezoek aan Mens & Beweging mee te nemen; Bij diefstal of
verlies van uw lidmaatschaps band neemt u direct contact op met Mens & Beweging; Bij diefstal of verlies kunt u een nieuwe
lidmaatschpasband aanschaffen twv 15,- euro.

Camerabeveiliging/ Video- en audio toezicht/ trainen tijdens onbemande uren: Bij alle Mens & Beweging vestigingen is voor jouw en onze
veiligheid cameratoezicht aanwezig. Dit om vandalisme en diefstal van jouw bezittingen te voorkomen; U kunt Mens & Beweging bezoeken
tijdens bemande en onbemande uren; Om veiligheidsredenen maakt Mens & Beweging gebruik van video- en audio toezicht apparatuur om de
club te kunnen observeren; Middels het ondertekenen online- of offline erkent het lid dat hij/zij na toegang van een Mens & Beweging onder
video- en audio toezicht en opname staat; Video- en audio toezicht is beperkt tot het sport- en ontvangstruimte gedeelte en is niet aanwezig in
het de toilet-, kleed- en intake ruimtes;

Lidmaatschap beëindigen: Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per maand met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan
persoonlijk bij Mens & Beweging. Na opzegging zal Mens & Beweging de persoonsgegevens wissen, tenzij u nadrukkelijk toestemming verleent
de gegevens te bewaren; Het Mens & Beweging lidmaatschap kunt u alleen pauzeren met een geldige doktersverklaring voor een maximale
termijn van drie maanden, wanneer het een lichte blessure betreft kunt u de Fit Coaches vragen om een goed alternatief;

Eigen risico: Mens & Beweging is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de
vestiging van Mens & Beweging; Mens & Beweging kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld; U traint op eigen risico, tijdens bemande
en onbemande uren.

Openingstijden en prijzen: Openingstijden en prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Mens & Beweging behoudt zich het recht om
tarieven te indexeren/ wijzigen met een maximum van 7% per jaargang.

Privacyverklaring AVG: De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve
doeleinden van Mens & Beweging gebruikt; Uw medische gegevens kunnen worden opgeslagen indien u dit prettig vindt. Denk hierbij aan een
blessure die u heeft, zodat wij hier rekening mee kunnen houden tijdens de begeleiding. De medische gegevens worden alleen verwerkt indien u
daar toestemming voor verleent; Onze Privacy Verklaring is te vinden op onze website: www.mensenbeweging.nl

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Onze vestigingen zijn in de regio Goes. Heeft u vragen of heeft u lichaamsklachten?
Maak een afspraak, wij helpen u graag!